Hubung Kait As Siyāsah As Sharʿiyyah (Politik Islam) dengan Hukum Syarak

tumblr_lffoqvjI841qet85to1_500

Ada sesetengah pandangan yang mengatakan idea asasi bagi ilmu As Siyāsah As Sharʿiyyah (Politik Islam) ialah idea ‘Good Governance‘, atau urus tadbir yang baik semata-mata.

Dr Naseebah Mustafa Al-Bugha, di dalam kesimpulan kajian akademiknya, menegaskan bahawa sangkaan sesetengah pihak tentang tiadanya kaitan antaraThawābit As Sharʿiyyah (perkara tetap di dalam syarak) dengan urus tadbir yang baik (good governance) adalah sangkaan yang silap.

Berikut ialah sebahagian daripada noktah-noktah yang digariskan oleh Dr Naseebah Mustafa di dalam penulisannya:

  1. As Siyāsah As Sharʿiyyah tidak secara mutlak bebas daripada sebarang syarat dan garis panduan (menurut syarak), bahkan ia memiliki syarat-syarat dan garis panduan yang terperinci.
  2. As Siyāsah As Sharʿiyyah hanya layak digelar sedemikian jika ia dipraktiskan oleh seseorang pemerintah yang mempunyai keupayaan ijtihad (menurut syarak), atau daripada agensi/badan yang menurut citarasa syarak yang dilantik oleh pemerintah tersebut.
  3. As Siyāsah As Sharʿiyyah terbit daripada dalil-dalil syarak yang furu’(cabang), yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syarak yang usul (pokok).
  4. Hukum asal di dalam As Siyāsah As Sharʿiyyah ialah memelihara kesan/akibat (Ma’ālāt) tindakan, dan memelihara tujuan-tujuan (Maqāṣid) syarak.
  5. As Siyāsah As Sharʿiyyah mempunyai syarat-syarat, yang jika tidak dipenuhi ia sama sekali tidak layak memakai label Sharʿiyyah (menurut syarak).
  6. Jika pemerintah memutuskan sesuatu yang mematuhi As Siyāsah As Sharʿiyyah, maka rakyat harus berpegang kepadanya secara agama dan undang-undang (keputusannya menjadi keputusan undang-undang dan keputusan syarak).
  7. Di sana terdapat beberapa Thawābit (perkara tetap) di dalam syarak yang tidak mungkin sesiapa pun membelakanginya walau dengan apa alasan sekalipun. Bukanlah kerana ia bersifat muqaddasah (suci/sakral) semata-mata, tetapi kerana ianya dibentuk untuk kesesuaian sifat kemanusiaan seorang insan yang tidak mungkin berkembang dan berubah. Manusia pada tabiatnya akan kekal sebagai seorang manusia sejak dari mula penciptaannya oleh Allah sehinggalah ke penghujung zaman. Oleh yang demikian, ʿIbādāt, asas Muʿāmalāt, serta perkara asasi berkaitan moral/akhlak, adalah perkara yang tetap dan tidak berubah, serta tidak dikesani sebarang perkara kecuali rukhsah-rukhsah yang sudah ditetapkan syarak.
  8. Setiap hukum yang telah dijelaskan oleh Penetap Syarak (Allah) dari apa sekalipun sudut, berdasarkan dalil-dalil yang Qaṫʿiy (muktamad), adalah hukum yang tidak boleh terkesan dengan As Siyāsah As Sharʿiyyah.
  9. Setiap hukum yang dinisbahkan kepada apa-apa ʿillah (sebab) yang tertentu, hukum ini berubah bergantung kepada ʿillahnya. Dan Ijtihad pada mana-mana hukum bergantung kepada kewujudan atau ketiadaan ʿillah ini (samada perlu Ijtihad atau tidak).
  10. Perkara yang wajib secara Qaṫʿiy (muktamad) penetapannya, samada ianya terhad (muhaddad), bertempoh (muaqqat), atau tertentu (muʿayyan/ʿain), tidak boleh terkesan dengan As Siyāsah As Sharʿiyyah (samada untuk diubah atau diringankan). Yang boleh mengubah atau meringankannya hanyalah Rukhṣah (keringanan) yang disebutkan oleh syarak sahaja.
(Dipetik daripada buku As Siyāsah As Sharʿiyyah Wa Atharuhā Fi Al Ḥukm As Sharʿiy At Taklīfī (Dar An-Nawadir, 2012) karangan Dr Naseebah Mustafa Al-Bugha)
Ust Syed Ahmad Israa’
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s